Familia: Stromateidae

Orden: Perciformes


  Sin foto      
  Pampanito (Stromateus brasiliensis)